Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, February 10, 2017

Mục đích của giáo dục ở Nhật Bản là gì?

Đây là giới thiệu về triết lý giáo dục Nhật Bản trên trang web của MEXT (bộ giáo dục Nhật Bản):

第1条 (教育の目的) Điều 1 (Mục đích của giáo dục)
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
Tạm dịch:
Việc giáo dục phải hướng tới sự hoàn thiện nhân cách và được thực hiện với mục đích đào tạo quốc dân khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần yêu mến chân lý và chính nghĩa, quý trọng giá trị của cá nhân, coi trọng lao động và trách nhiệm và đầy tinh thần tự chủ với tư cách là người kiến tạo xã hội và quốc gia hòa bình.

Như vậy mục đích của giáo dục là:
A: Hướng tới sự hoàn thiện nhân cách
B: Phải hướng tới mục đích đào tạo quốc dân khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần như là người kiến tạo xã hội và quốc gia hòa bình với các đặc điểm sau:
(1) Yêu mến chân lý và chính nghĩa
(2) Quý trọng giá trị cá nhân
(3) Coi trọng lao động và trách nhiệm
(4) Có đủ tinh thần tự chủ

Mục đích của giáo dục hoàn toàn không phải là kiếm tiền hay xin việc, đó là mục đích của bạn mà thôi ^^

Tóm lại, mục đích giáo dục của Nhật Bản là hướng tới con người tự lập tự chủ, tôn trọng sự thật, có trách nhiệm và danh dự, hay nói cách khác, là hướng tới tạo ra những người công chính. Vì thế, người công chính ở Nhật rất nhiều, một phần là do triết lý giáo dục coi trọng danh dự và trách nhiệm của người Nhật.

Ngược lại, một số nền giáo dục thì lại tập trung tạo ra con người chẳng hạn như:
1. Tôn trọng và vâng lời cha mẹ
2. Tôn trọng và sùng bái lãnh đạo
3. Coi trọng tiền bạc

Những nền giáo dục như thế không tạo ra người công chính mà chỉ tạo ra người tư lợi nên xã hội thường hỗn loạn, không ai tuân thủ luật lệ chung, chỉ thích hối lộ và tìm đường tắt "đi tắt đón đầu (hụt)" (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Rốt cuộc, vẫn là triết lý giáo dục mà thôi.
-mark-

No comments:

Post a Comment